NanoElectronics OÜ – Scientific and Production Company in Estonia

Link: Awards of the Estonian Invention Show 2018

Mikrogenerator fal milimetrowych EHF

Każdy organizm biologiczny posiada parametry elektrofizyczne i jest źródłem słabego promieniowania elektromagnetycznego, w którym ładunki elektryczne zapewniają transportowanie tlenu przez krew, a układ nerwowy jest złożonym obwodem elektrycznym.

W połowie lat 60. XX wieku naukowcy akademik N. Dewiatkow i doktor nauk technicznych M. Golant, zajmujący się badaniem fal elektromagnetycznych o zakresie milimetrowym bardzo wysokiej częstotliwości (EHF), wykazali interakcję fal z obiektami biologicznymi. Później to samo potwierdzili też naukowcy z Niemiec i Francji.
Okazało się, że w stanie normalnym błony plazmatyczne komórek biologicznych wytwarzają falowe drgania elektromagnetyczne i są źródłem fal milimetrowych o zakresie EHF, które są powiązane ze sobą informacyjnie.

Ale przy najmniejszej patologii biologicznej dochodzi do zaburzeń falowej komunikacji międzykomórkowej i mikrokrążenia – najważniejszej fizjologicznej podstawy metabolizmu.
Mikrokrążenie to sieć małych tętniczek, żył i naczyń włosowatych, które rozprowadzają krew w całym organiźmie. To przez mikrokrążenie jest możliwa wymiana tlenu i substancji odżywczych w organiźmie, które każda komórka biologiczna otrzymuje dla życia.

Badanie tego tematu doprowadziło nas do pomysłu stworzenia urządzenia zdolnego do naprawiania dysharmonijnych fal milimetrowych w zakresie EHF dla niektórych zaburzeń biologicznych. W 2007 r. estoński wynalazca – biofizyk, laureat Międzynarodowych Igrzysk Olimpijskich wynalazków „Geniusz” (złoty medal) V. Aljas stworżył mikrogenerator fal milimetrowych EHF.

Mikrogenerator mógł działać z rezonansu z falami elektromagnetycznymi światła lub z urządzenia elektronicznego. Rezonans powodował drgania falowe cząsteczek w mikrokryształach jego integralnego spiralnego obwodu o kroku milimetrowym i rzutował harmoniczne fale milimetrowe. Aby nie produkować dla niego specjalnego źródła fal elektromagnetycznych, zdecydowano się użyć w tym celu popularnego urządzenia elektronicznego – telefonu komórkowego. Dzięki temu telefon był nie tylko bezpieczny, ale także użyteczny dla zdrowia.

Mikrogenerator przeszedł lokalne i zagraniczne badania medyczne z udziałem osób z różnymi nieanatomicznymi zaburzeniami biologicznymi.
Testy przeprowadzono zgodnie z metodą:
1). Początkowy stan człowieka.
2). Na obudowie telefonu, na tylnej stronie jego górnej części, jest ustawiony mikrogenerator. W ciągu procedury ekran telefonu styka się ze skórą w obszarze zaburzeń biologicznych. Czas trwania procedury wynosi 5-10-15-20 minut.
3). Porównanie wyników.
Wszystkie kolejne lata były latami praktycznego zastosowania z doskonałymi wynikami.

Linki do dokumentów testowania:

MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW RU
MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW EN
MICROGENERATOR-EHF-GERMANY EN

Tak więc telefon komórkowy otrzymał unikalną funkcję
– terapii bioenergetycznej (medycyna integracyjna).

W domu, na ulicy, w zajęciach edukacyjnych i sportowych, w pracy lub podróży za granicą, mikrogenerator pomoże: z uszkodzeniem tkanek miękkich ciała, bólem zęba, zgagą, bólami mięśni i wieloma innymi nieprawidłowościami biologicznymi (nie anatomicznymi) z towarzyszącym zespołem bólowym.

​Efekt leczniczy powstaje dzięki szybkiemu przywracaniu mikrokrążenia przez fale milimetrowe, rezonując z cząsteczkami wody przez układ naczyniowy w tkankach skóry. Jest to podobne do tego, co zwykle robi profesjonalny terapeuta bioenergetyczny, gdy generuje fale milimetrowe na ciele pacjenta.

Aby przeprowadzić procedurę bioenergetyczną, umieść ekran telefonu (bez etui) na obszarze ciała bez odzieży i przytrzymaj przez 1-20 minut, aż uzyskasz pozytywny wynik.

NanoElectronics OÜ – Scientific and Production Company in Estonia

Skip to content

img_1-7549633

Link: Awards of the Estonian Invention Show 2018

Microgeneratore di onde millimetriche EHF

Qualsiasi organismo biologico possiede dei parametri elettro-fisici ed è fonte di radiazioni elettromagnetiche deboli in cui le cariche elettriche garantiscono un trasferimento di ossigeno al sangue, e lo stesso sistema nervoso è un circuito elettrico complesso.
A metà degli anni ’60 del XX° secolo, gli scienziati N. Devjatkov, accademico, e M. Golant, dottore in scienze tecniche, impegnati nello studio delle onde elettromagnetiche di lunghezza millimetrica a frequenza estremamente elevata (EHF), hanno dimostrato la loro interazione con gli oggetti biologici. In seguito, tutto ciò è stato confermato da scienziati provenienti dalla Germania e dalla Francia. Hanno scoperto che, in uno stato normale, le membrane plasmatiche delle cellule biologiche producono oscillazioni elettromagnetiche e generano onde millimetriche nella banda EHF per trasmettersi informazioni tra di loro.
Ma, nel caso anche di una minima patologia biologica, si verifica un’interferenza nel collegamento intercellulare e del microcircolo, la più importante base fisiologica del metabolismo.
Il microcircolo è una rete di piccole arteriole, venule e capillari che distribuiscono il sangue in tutto l’organismo. È attraverso il letto del microcircolo che all’interno dell’organismo avviene uno scambio di ossigeno e di sostanze nutritive, che ogni cellula biologica riceve per tutta la vita.

Lo studio di questa tematica ci ha condotto all’idea di creare un dispositivo in grado di correggere le onde millimetriche disarmoniche nella banda EHF in caso di alcuni disturbi a livello biologico Nel 2007, l’inventore e biofisico estone, vincitore del concorso internazionale di invenzioni “Genius” (medaglia d’oro) V. Aljas ha creato un microgeneratore di onde millimetriche a frequenze estremamente alte (EHF).

Il microgeneratore ha dimostrato di funzionare quando risuona con onde elettromagnetiche di luce o con un dispositivo elettronico. La risonanza provoca l’oscillazione delle molecole nei microcristalli del suo circuito a spirale integrato a passo millimetrico e proietta onde armoniche millimetriche. Per non produrre una fonte di onde elettromagnetiche appositamente per lui, si è deciso di utilizzare a tale scopo un dispositivo elettronico molto diffuso: un telefono cellulare. Ciò ha reso il telefono non solo sicuro, ma anche utile per la salute.
Il microgeneratore è stato usato per vari test medici sia a livello locale che all’estero, coinvolgendo persone con vari disturbi biologici non anatomici.
I test sono stati condotti seguendo questa metodologia:
1). Constatazione dello stato iniziale del soggetto.
2). Dopo avere fissato il microgeneratore sul dorso di un telefono cellulare si è dato il via ai test, ponendo il display a contatto diretto con la pelle in corrispondenza della zona interessata dal disturbo biologico.
La durata dei procedimenti è variata dai 5 ai 20 minuti.
3). Confronto dei risultati.
Tutti gli anni successivi sono stati anni di applicazione pratica con ottimi risultati.

Riferimenti ai documenti dei test:

MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW RU
MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW EN
MICROGENERATOR-EHF-GERMANY EN

In questo modo, il telefono cellulare ha acquisito una funzione unica della medicina integrativa: la funzione di terapia bioenergetica.
il microgeneratore vi aiuterà a casa, per strada, nelle attività educative e sportive, al lavoro o in viaggio all’estero : in caso di lesione dei tessuti molli del corpo, mal di denti, bruciore di stomaco, dolori muscolari e molti altri disturbi biologici (non anatomici) accompagnati da sindrome dolorosa.​
Per eseguire il trattamento bioenergetico, posizionare lo schermo del telefono (senza copertura) sull’area del corpo interessata, libera da indumenti e tenerlo fisso per 1 – 20 minuti fino ad ottenere un miglioramento.
L’effetto benefico viene creato dal rapido ripristino della microcircolazione grazie all’effetto delle onde millimetriche, che risuonano con le molecole dell’acqua attraverso il sistema sensoriale somatoviscerale dei tessuti cutanei.
È affine a quello che di solito succede quando un terapeuta bioenergetico professionale usa le mani per generare le proprie onde millimetriche sul corpo del paziente.

img_01_1-mi-6599037

– Se il vostro telefono ha una custodia, toglietelo dalla custodia.
Detergere delicatamente con una salvietta la zona in cui sarà fissato il microgeneratore.- Rimuovete con attenzione il rivestimento protettivo dal supporto adesivo sul lato posteriore del microgeneratore.
– Fissate il microgeneratore con il lato adesivo sul dorso del telefono, nella parte superiore, come mostrato nell’immagine in basso (a sinistra o a destra, nello spazio libero) premendolo leggermente contro il dorso del telefono. In questo modo il microchip del generatore verrà automaticamente attivato dal telefono elettricamente attivo e inizierà a funzionare immediatamente.
– Rimettete il telefono nella sua custodia.
Le EHF si diffonderanno verso lo schermo del telefono rendendo lo schermo stesso un radiatore/diffusore di onde millimetriche
Nota.
Le onde millimetriche armoniche hanno proprietà analgesiche (anestetiche) e contribuiscono anche alla rigenerazione dei tessuti cutanei, per cui possono essere impiegate per aiutare le ferite a guarire più rapidamente. Le onde millimetriche sono utilizzate con ottimi risultati in cosmetologia per migliorare le condizioni della pelle del viso, le rughe e la perdita dei capelli. Informazioni più dettagliate sull’uso delle onde millimetriche possono essere trovate su Internet con il motore di ricerca di Google digitando: terapia onde millimetriche.
a funzionalità del microgeneratore è garantita per 2 anni dal momento dell’installazione sul telefono. La presenza delle onde millimetriche sul telefono non influisce sulla qualità della comunicazione. Controindicazioni:- Stimolatore del ritmo cardiaco .
Nota. Qualora si testasse la funzionalità del microgeneratore con l’uso di apparecchiature diagnostiche, per la attendibilità dell’esperimento è necessario utilizzare telefoni diversi. Bisogna tenere conto del fatto che, dopo la rimozione del microgeneratore dal corpo del telefono, le molecole degli atomi delle varie parti del telefono risuonano ancora per 10-15 minuti alla frequenza del microgeneratore.

Produzione generale: EU. Estonia. NanoElectronics OÜ (LTD)

NanoElectronics OÜ – Scientific and Production Company in Estonia

Link: Awards of the Estonian Invention Show 2018

Micro-Générateur d’ondes millimétriques EHF

Tout organisme biologique possède des paramètres électrophysiques et présente une source de faible rayonnement électromagnétique dans laquelle les charges électriques assurent le transfert de l’oxygène par le sang, et le système nerveux représente un circuit électrique complexe.

Au milieu des années 60, l’académicien, scientifique N. Devyatkov et le docteur en sciences techniques M. Golant, engagés dans l’étude des ondes électromagnétiques dans la gamme millimétrique de très haute fréquence (EHF), ont prouvé leur interaction avec des objets biologiques.
Par la suite, la même chose a été confirmée par des scientifiques de l’Allemagne et de la France. Il s’est avéré qu’à l’état normal, les membranes plasmiques des cellules biologiques produisent des oscillations d’ondes électromagnétiques et présentent des sources d’ondes millimétriques dans la gamme des EHF qui sont liées à l’information.

Mais avec la moindre pathologie biologique, il y a une perturbation de la communication intercellulaire et de la microcirculation – la base physiologique la plus importante du métabolisme.
La microcirculation est un réseau de petites artérioles, veinules et capillaires qui distribuent le sang dans tout le corps. C’est à travers le lit vasculaire qu’il y a un échange d’oxygène et de nutriments dans le corps, que reçoit pour la vie chaque cellule biologique.

L’étude de ce sujet nous a conduit à l’idée de créer un dispositif capable de corriger les ondes millimétriques disharmonieuses dans la gamme de l’EHF pour certaines perturbations biologiques. Et en 2007, un microgénérateur d’ondes millimétriques d’EHF a été créé par l’inventeur estonien, Lauréat du Concours International d’Inventions (médaille d’or) – biophysicien V.Aljas.

Le microgénérateur pourrait fonctionner à partir de la résonance avec des ondes électromagnétiques de lumière ou d’un dispositif électronique. La résonance a provoqué les vibrations d’onde des molécules dans les microcristaux de son circuit intégral spiralé avec un pas millimétrique et elle a projété des ondes millimétriques harmoniques. Afin de ne pas produire pour lui une source spéciale d’ondes électromagnétiques, il a été décidé d’utiliser à cette fin un appareil électronique populaire – un téléphone portable. Cela a rendu le téléphone non seulement sûr, mais aussi utile pour la santé.
Le microgénérateur a subi des tests médicaux locaux et étrangers avec la participation de personnes atteintes de divers troubles biologiques non anatomiques.​

Les tests ont été réalisés selon la méthode
1). L’état initial de l’homme.
2). Un microgénérateur est fixé sur le corps du téléphone, à l’arrière de sa partie supérieure.
Dans la procédure, l’écran du téléphone entre en contact avec le tissu de la peau dans la zone de perturbation biologique. La durée de la procédure est de 5-10-15-20 minutes.
3). Comparaison des résultats
Toutes les années suivantes ont été des années d’application pratique avec excellence.

Références aux documents de test:

MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW RU
MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW EN
MICROGENERATOR-EHF-GERMANY EN

Ainsi, le téléphone mobile a reçu une fonction unique de la médecine alternative – la fonction de la bioénergétique.

A la maison, dans la rue, dans les activités éducatives et sportives, au travail ou à l’étranger, le microgénérateur aidera: en cas d’une lésion des tissus mous du corps, des maux de dents, brûlures d’estomac, en cas des douleurs musculaires et de nombreux autres troubles biologiques (non anatomiques) accompagnés par le syndrome de la douleur.

Pour effectuer la procédure bioénergétique, placez l’écran du téléphone (sans couvercle) sur une partie de corps libre de vêtement et maintenez pendant 1 à 20 minutes jusqu’à l’obtention d’un résultat positif.

​ L’effet de bien-être est créé par la restauration rapide de la microcirculation par ondes millimétriques, résonnant avec les molécules d’eau à travers le système sensoriel somato-vasculaire des tissus cutanés. Ceci est similaire à ce que fait habituellement un thérapeute bioénergétique professionnel lorsqu’il utilise ses mains pour générer ses propres ondes millimétriques sur le corps du patient.

NanoElectronics OÜ – Scientific and Production Company in Estonia

Link: Awards of the Estonian Invention Show 2018

Mikrogenerator der mm-Wellen ÄHF

Jeder biologische Organismus verfügt über elektrophysikalische Parameter und gilt als Quelle der schwachen elektromagnetischen Strahlung, in der die elektrischen Ladungen die Sauerstoffübertragung vom Blut sicherstellen, und das Nervensystem als komplizierte elektrische Kette auftritt.​

Mitte der 60-er Jahre des XX. Jahrhunderts, haben die Wissenschaftler Akademiemitglied N. Devjatkov und Doktor der Ingenieurwissenschaften М. Golant, welche die elektromagnetische Wellen der extrem hohen Frequenzen (der äußerst hohe Frequenz – deutsche Bezechnung dafür) erforscht haben, ihr Zusammenwirken mit biologischen Objekten bewiesen. Nachträglich haben dasselbe die Wissenschaftler aus Deutschland und Frankreich bestätigt. Es stellte sich heraus, dass im normalen Zustand die plasmatische Membranen der biologischen Zellen die wellenförmige elektromagnetische Schwingungen erzeugen und als Quellen der mm-Wellen des Extremely High Frequency-Bereiches gelten, womit sie informationell untereinander kommunizieren.

Aber bei der beliebigen allergeringsten biologischen Pathologie erfolgt die Störung der wellenförmigen interzellularen Verbindung und der Mikrozirkulation – der allerwichtigsten physiologischen Grundlage des Stoffwechsels.
Die Mikrozirkulation – das ist ein Netz von winzigen Arteriolen, Venolen und Kapillaren, die das Blut durch den Organismus verteilen. Gerade durch die Endstrombahn erfolgt der Sauerstoff- und Nahrstoffwechsel im Organismus, die für das Leben jede biologische Zelle erhält.

Die Erforschung von diesem Thema hat uns auf die Idee über die Schaffung eines Gerätes gebracht, dass fähig ist, die disharmonische mm-Wellen der äußerst hohen Frequenzen bei einigen biologischen Störungen zu korrigieren. Und im Jahre 2007 ist vom estnischen Erfinder – Biophysiker, Gewinner der internationalen Olympiade Erfindungen „Genius“ (Goldmedaille) V.Aljas der Mikrogenerator der mm-Wellen der äußerst hohen Frequenzen erzeugt.

Der Mikrogenerator konnte von der Resonanz mit elektromagnetischen Lichtwellen oder vom elektronischen Gerät funktionieren. Die Resonanz rief die Wellenschwingungen von Molekülen in den Mikrokristallen seines integralen Spiralschemas mit dem Millimeterschritt hervor

und projizierte harmonische mm-Wellen. Um dafür keine Extra-Quelle der elektromagnetischen Wellen herzustellen, wurde beschlossen, dazu ein populäres elektronisches Gerät zu verwenden – nämlich das Mobiltelefon. Das machte das Telefon nicht nur sicherheitsgerecht, sondern auch gesund.
Der Mikrogenerator hat örtliche und ausländische medizinischen Testen unter Einbeziehung von Leuten abgeleistet, die verschiedene nicht-anatomische biologische Störungen haben.
Getestet wurde nach der Methodik:
1). Ausgangszustand des Menschen.
2). Auf dem Hörergehäuse, von hinten oben, wird der Mikrogenerator befestigt. Bei der Prozedur berührt der Bildschirm des Telefons das Hautgewebe im Bereich der biologischen Störung. Die Prozedur dauert 5-10-15-20 Minuten.
3). Vergleich von Ergebnissen.
Alle nachfolgenden Jahre waren die Jahre der Praxisanwendung mit den ausgezeichneten Ergebnissen.

Links auf die Testdokumente:

MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW RU
MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW EN
MICROGENERATOR-EHF-GERMANY EN

So erhält das Mobiltelefon eine einmalige Funktion der Alternativmedizin – die Funktion der Bioenergotherapie.

Zu Hause, draussen, bei den Unterrichtsstunden und Sportaktivitäten, bei der Arbeit oder inn den ausländischen Reisen, hilft der Mikrogenerator: bei der Prellung von Weichgeweben, beim Zahnschmerzen, Magenbrennen, bei den Schmerzen in den Muskeln und bei vielen anderen biologischen (nicht anatomischen) Störungen, die durch den Schmerzsyndrom begleitet werden.​​

Zur Durchführung der bioenergetischen Prozedur legen Sie den Bildschirm des Telefons (ohne Bezug) auf den von der Kleidung befreiten Körperabschnitt und halten Sie diesen innerhalb von 1 bis 20 Minuten, bis Sie das positive Ergebnis erzielen.

​Der Heileffekt entsteht durch die schnelle Rückgewinnung der Mikrozirkulation mit mm-Wellen, resonierend mit den Wassermolekülen durch das somatoviszerale Sensorsystem der Hautgeweben.​ Das ist gleich wie der professionelle Bioenergotherapeut macht, wenn er durch die Hände eigene mm-Wellen auf den Patientenkörper ausstrahlt.

NanoElectronics OÜ |

Любой биологический организм, обладая электрофизическими параметрами, является источником слабого электромагнитного излучения, где электричес­кие заряды обеспечивают перенос кислорода кровью, а нервная система представляет собой сложную электричес­кую цепь. ​

В середине 60-х годов 20 века, ученые, академик Н. Девятков и доктор технических наук М. Голант, занимавшиеся изучением электромагнитных волн миллиметрового диапазона крайне высокой частоты (КВЧ), доказали их взаимодействие с биологическими объектами. Впоследствии, это же подтвердили ученые из Германии и Франции. Оказалось, что в нормальном здоровом состоянии, плазматические мембраны биологических клеток вырабатывают волновые электромагнитные колебания и являются источниками миллиметровых волн диапазона КВЧ которыми информационно связаны между собой. Но при любой малейшей биологической патологии, происходит нарушение волновой межклеточной связи, а с ней и микроциркуляции — сети мелких артериол, венул и капилляров, распределяющих кровь по организму. Именно через микроциркуляторное русло происходит обмен кислорода и питательных веществ в организме, которые получает для жизни каждая биологическая клетка.  

Изучение этой темы натолкнула нас на мысль о создании устройства способного корректировать возникающие дисгармоничные миллиметровые волны в диапазоне КВЧ при некоторых биологических нарушениях. И в 2007 году, нашим эстонским изобретателем — лауреатом международной Олимпиады изобретений «Гениус» (золотая медаль), биофизиком В. Альяас (V. Aljas) был создан — микрогенератор миллиметровых волн КВЧ.

 Микрогенератор мог функционировать от резонанса с электромагнитными волнами света или от электронного прибора. Резонанс с электромагнитными волнами, вызывал колебания молекул в микрокристаллической спирали с миллиметровым шагом его интегральной схемы и порождал гармонические миллиметровые волны.

Чтобы не производить для него специальный источник электромагнитных волн, было принято разумное  решение использовать в этих целях популярный электронный прибор — телефон мобильной связи. Что кстати  делало телефон не только электрофизически безопасным, но и полезным для здоровья.

Микрогенератор прошел местные и зарубежные медицинские тестирования с привлечением людей, имеющих различные не анатомические биологические нарушения. ​

Тестирования проводились по методике:

1). Исходное состояние человека.2). На корпусе телефона, с задней стороны его верхней части, закрепляется микрогенератор. При процедуре, экран телефона соприкасается с тканью кожи в области биологического нарушения. Длительность процедуры 5-10-15-20 минут.

3). Сравнение результатов.

Posts navigation

1 2
Scroll to top